• Share on Google+

پروژه KEO یک اثر جمعى با اهداف جهانى است که در حال حاضر در دست تهیه است و از تمام مردم کره زمین دعوت مى کند که آزادانه به زبان مادرى و یا به هر زبان دلخواه دیگر در حداکثر ۴ صفحه افکار، ارزش ها و معیارها، آرزوها، ترس ها و انتظارات خود را بیان کنند. تا پیش از سال ۲۰۱۰ این اثر جمعى همراه با ماهواره KEO به مدار زمین سفر خواهد کرد. این ماهواره به صورتى برنامه ریزى شده که بعد از یک سفر ۵۰ هزار ساله به دور کره زمین، دست نخورده به زمین باز خواهد گشت. هدف این پروژه آشنا کردن آیندگان با تصاویر حقیقى و واقعى از زندگى انسان هاى امروزى است. پس از پرواز KEO، تمامى پیام ها که به صورت ناشناس نگهدارى مى شوند، بدون سانسور پیامى و ذکر نام براى استفاده عموم مردم در اینترنت قرار مى گیرد و زبان شناسان و جامعه شناسان این پیام ها را مورد بررسى و تحقیق قرار مى دهند. از نتایج این تجزیه و تحلیل ها تصویر گویایى از محتوا و معناى پیام ها و همچنین مقایسه اى بین فرهنگ ها به دست مى آید که به ما در پاسخ دادن به سئوالاتى مانند «ما چه کسانى هستیم» و «چگونه مى توانیم از هم اکنون زندگى بهترى با یکدیگر بسازیم» کمک خواهد کرد. لازم به ذکر است که ماهواره حامل امیدهاى دنیا توسط یونسکو به عنوان پروژه منتخب قرن ۲۱ اعلام شده است.
اکنون که تاریخ بشریت خود را برای از میان برداشتن مشکلات بین تمدن ها آماده می سازد, پروژه keo تبادل نظر بین انسانها را تسهیل نموده و برادی و برابری بین آنها رل تسهیل می بخشد.
مطالب مرتبط:
پیامی در فراخنای زمان
سایت رسمی: keo